กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายธีระศักดิ์     พัฒนวิบูลย์
ครูผู้สอนรายวิชาการป้องกันทุจริต
นายพิชิต    เห็มนุช
ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา