กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิยาพร   ประเสริฐสังข์
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
นายอนิรุทธ   เห็มนุช
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ
(คอมพิวเตอร์)