กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธีระศักดิ์     พัฒนวิบูลย์
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
นายพิชิต    เห็มนุช
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย