กลุ่มสาระฯภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวตะวันฉาย  สถิตย์รัศมี
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
นางสาวนิยาพร  ประเสริฐสังข์
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย