ตราโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปฐมแพงศรี