ทำเนียบครูและบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา

พระครูปริยัติจิรธรรมคุณ
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
พระอุดล   อคฺคธมฺโม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ครูผู้สอน

นายธีระศักดิ์   พัฒนวิบูลย์
เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม
นางสาวตะวันฉาย   สถิตย์รัศมี
เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม
นางสาวนิยาพร   ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม
นายนฤชัย   สุ่มมาตย์
เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม
นายอนิรุทธ   เห็มนุช
เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม
นายพิชิต   เห็มนุช
ครูพิเศษ