พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้. และทักษะในการปฏิบัติงานสู่มาตรฐาน
2. ปฎิรูปการเรียนรู้ตามแนวนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
3. ประสานชุมชนในการจัดการศึกษา. เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น