อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

แต่งกายดี มีวินัย ห่มดอง ครองสีราช