วิสัยทัศน์ / ปรัชญา​

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งทางโลก และทางธรรม. เป็นผู้มีระเบียบดำรงตนอยู่ใต้พระธรรมวินัย คุณธรรมจริยธรรมและกฏหมายของบ้านเมือง

ปรัชญา

"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน" แปลว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา และความประพฤติ