ผู้บริหาร คณะครู เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม ณ อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565

ผู้บริหาร คณะครู  เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม  (จศป.)  ณ ห้องประชุมพุทธมลฑล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมลฑล  จังหวัดนครปฐม. เมื่อวันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2565   

พระครูปริยัติจิรธรรมคุณ   (ผู้จัดการ)

พระอุดล.  อคฺคธมฺโม. (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

คุณครูธีระศักดิ์. พัฒนวิบูลย์.  (เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัตธรรม)

คุณครูนฤชัย.  สุ่มมาตย์.  (เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม)

คุณครูอนิรุทธ. เห็มนุช. (เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม)

คุณครูตะวันฉาย. สถิตย์รัศมี. (เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม)

คุณครูนิยาพร.  ประเสริฐสังข์  (เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม)

แชร์เนื้อหานี้

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest